Vnitřní pravidla

Organizační řád

Čl. I. Přijímací řízení

 • Přijetí dítěte do dětské skupiny probíhá na základě uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě předškolního věku za předpokladu, že školka disponuje volnou kapacitou.
 • DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.


Čl. II. Platby

 • Úplata za péči o dítě předškolního věku se řídí ceníkem zveřejněným na webových stránkách školky www.skolka-andelska.cz a v prostorách školky dle zvoleného rozsahu péče.
 • Výše stravného je stanovena v závislosti rozsahu péče o dítě a řídí se ceníkem zveřejněným na webových stránkách školky www.skolka-andelska.cz a v prostorách školky.
 • Školné a stravné je splatné vždy k 20. dni měsíce předcházejícího tomu, za který se školné a stravné hradí, a to hotově ve školce, nebo bankovním převodem na účet č.ú.: 2100200623/2010. Bezhotovostní platbu školného je rodič povinen identifikovat tak, že jako zprávu pro příjemce uvede příjmení a jméno dítěte a měsíc + rok na nějž školné hradí.
 • Neexistuje-li jiná dohoda, je školné a stravné po dobu trvání smlouvy splatné i za dobu, po kterou se dítě do školy nedostavilo. Za zameškané dny, a to z jakýchkoliv důvodů, se školné nevrací. V případě absence dítěte ve školce nevzniká rodičům nárok na následné náhradní poskytnutí vzdělávání v jiný den, a to ani v případě nemoci.
 • Povinnost rodiče platit stravné nevznikne za jednotlivé zameškané dny jen v případě, že rodič nejpozději do 8:00 hod daného dne oznámí školce prostřednictvím emailu nebo telefonu nepřítomnost dítěte.
 • V případě prodlení s jakoukoli platbou je v případě jejího neuhrazení ani do třiceti (30) kalendářních dnů po marném uplynutí lhůty k zaplacení účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky, tím není dotčeno právo Provozovatele na zákonný úrok z prodlení z částky a náhradu škody.
 • Prodlení s kteroukoli platbou může vést k okamžitému ukončení poskytování péče o dítě v souladu s podmínkami uvedeními v uzavřené smlouvě o poskytování péče o dítě předškolního věku.


Čl. III. Evidence dítěte

 • Nejpozději při nástupu dítěte do školky předají rodiče školce kartu dítěte, ve které jsou povinni pravdivě vyplnit všechny údaje.
 • Nejpozději při nástupu dítěte do školky předají rodiče školce potvrzení od lékaře dítěte na předepsaném formuláři.
 • Rodiče nahlásí ve školce každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) zákonných zástupců dítěte.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro potřeby školky a plnění jejích zákonných povinností.


ČL. IV. Provoz a denní harmonogram DS

 • Provozní doba školky je od 9:00 hod do 15:00 hod.
 • Děti obvykle přicházejí do školky od 8:30 do 9:00 hod., jinak po dohodě s pracovníky školky.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na

následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.


 • Denní harmonogram školky je následující:

09:00 - 11:30 Hlavní program

11:30 - 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 14:00 Spánek a odpočinek, individuální práce s dětmi, které nespí

14:00 - 14:30 Vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 - 15:00 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 • Rodiče předávají dítě do školky zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto

skutečnost neprodleně ohlásí školce.

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve školce (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Pověřená pracovnice/pracovník školky má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 • Pověřené pracovnice/pracovníci školky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.
 • Informace o připravovaných akcích ve školce jsou vždy včas oznamovány na nástěnce školky.