Vnitřní pravidla Mateřské školky Andělská, z.ú.

Kontaktní údaje 
1. Dětská skupina
Název: Empatia
Kapacita: 12 dětí
Den započetí služby: 26.11.2021

2. Dětská skupina
Název: Andělská
Kapacita: 12 dětí
Den započetí služby: 28. 5. 2022

3. Dětská skupina
Název: Harmonia
Kapacita: 10 dětí
Den započetí služby: 29.08.2022

Provozovatel: Mateřská školka Andělská, z.ú.

IČ: 09642137
Místo provozu: Čenovická 1085, Újezd nad Lesy
Bankovní účet: 2601891178 / 2010
Telefon: 774 211 694
Email: info@andelska.cz
Provozní doba: 7:00 – 13:00
Odpovědná osoba: Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA.

Dětské skupiny pod Mateřská školka Andělská, z.ú. jsou registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí. Vnitřní pravidla jsou stejná pro všechny zmíněné skupiny. 

Práva a povinnosti Poskytovatele služby:

Při poskytování služby se řídíme Zákonem o poskytování péče v dětské skupině a zákonem č. 247/2014 Sb. Poskytovatel dodržuje Plán výchovy a péče. Pečující osoby za žádných okolností nepoužívají nepřiměřených výchovných prostředků a nepoužívají metody dotýkající se důstojnosti a zdravého vývoje dítěte.

Podmínky poskytování péče v dětské skupině

 • Zápis do dětské skupiny

Přijetí dítěte do DS a smlouva - Děti přijímáme v průběhu roku do naplnění kapacity DS. Zápis probíhá na základě individuální konzultace a vyplnění přihlášky. O přijetí dítěte rozhoduje rozhoduje ředitelka dětské skupiny. Přijímáme pouze děti, které splňují podmínky zápisu do DS.

Přijetí dítěte do školky probíhá na základě uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě předškolního věku za předpokladu, že školka disponuje volnou kapacitou, kterou je možné zjistit přímým kontaktem se školkou - telefonát, email, kontaktní formulář na webu školky, či osobní návštěva školky.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu školního roku tj. od 1.9. do 31.8.

 • Evidence dítěte

Nejpozději při nástupu dítěte do DS předají rodiče pečujícím osobám kartu dítěte, ve které jsou povinni pravdivě vyplnit všechny údaje. Nejpozději při nástupu dítěte do DS předají rodiče školce potvrzení od lékaře dítěte, že dítě může navštěvovat dětskou skupinu, tedy že je řádně očkované, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Rodiče nahlásí v DS každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) zákonných zástupců dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro potřeby školky a plnění jejích zákonných povinností.

 • Zázemí

DS mají zázemí v prostorách rodinného domu Čenovická 1085, Újezd nad Lesy. Tyto prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhl. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Je zde šatna, sociální zařízení pro děti i pečující osoby, herny, kuchyň s jídelnou a prostorná zahrada s herními prvky splňující bezpečnostní prvky veřejného hřiště.

 • Provoz

Provozní doba DS je od 7:00 hod do 13:00 hod. Děti obvykle přicházejí do DS mezi 7 - 9 hodinou, jinak po dohodě s pracovníky školky. DS je otevřená celoročně s výjimkou státních svátků a předem stanovených prázdnin - letní prázdniny, Vánoce. Případné přerušení provozu oznamujeme emailem či přes komunikační aplikaci Twigsee.

Za příznivého počasí tráví děti nejméně 2 hodiny venku. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10 °C. V případě dobrého počasí je pravděpodobný delší pobyt venku. Při příchodu a odchodu musí rodiče nebo jimi pověřené osoby (uvedené písemně v evidenci dítěte) dítě osobně předat pečující osobě, totéž platí u převzetí. Docházka je evidována elektronicky. V případě, že zůstane dítě v DS po provozu, pečující osoba kontaktuje rodiče a pokud je to možné, zůstane s dítětem až do té doby, dokud si je nevyzvedne rodič nebo jím pověřená osoba. Při ranním předávání dítěte rodič informuje příslušného pracovníka o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v dětské skupině. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

 • Omlouvání dítěte

Docházka - Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 15:30 hod. předchozího pracovního dne pro získání náhrady (pokud není docházka 5 dní v týdnu, kde náhrady nejsou umožněny) přes školkovou aplikaci Twigsee. Pokud není možná omluva přes Twigsee z technických důvodů, je možné omluvit telefonicky, či přes email.

Strava - Omluva do 15:30 hod. předchozího pracovního dne platí i pro odhlášení stravy. Pokud rodič nezvládne odhlásit stravu včas, může si oběd na daný den vyzvednout v době vydávání obědů, tedy mezi 11:30 - 13:00 do vlastního jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.

 • Denní harmonogram školky

Denní program probíhá dle skladby věku dětí. Pečující osoby připravují program dle věku a schopností daného dítěte. Dítě má volbu zda se programu chce zúčastnit nebo bude z určeného místa pozorovat. Děti nejsou do aktivit nucené, pečující osoby respektují jejich individuální potřeby a soustředí se na rozvoj každého dítěte individuálně.

Děti do 3 let věku

7:00 - 9:00 - Příchod dětí do DS, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, hry

9:00 - 9:05 - Přivítání, společný kruh

9:05 - 9:15 - Tělovýchovná chvilka - rozcvička, tanečky, písničky

9:15 - 9:30 - Svačina, hygiena

9:30 - 9:45 - Hlavní dopolední program - řízené činnosti

9:45 - 11:45 - Pobyt venku

11:45 - 12:15 - Oběd, hygiena

12:15 - 13:00 - Odpočinek

do 13:00 - Odchod domů, odpolední klub


Děti nad 3 roky věku

7:00 - 9:00 - Příchod dětí do DS, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, hry

9:00 - 9:15 - Přivítání, společný kruh

9:15 - 9:30 - Tělovýchovná chvilka - rozcvička, tanečky, písničky

9:30 - 10:00 - Svačina, hygiena

10:00 - 10:30 - Hlavní dopolední program - řízené činnosti

10:30 - 12:30 - Pobyt venku

12:30 - 13:00 - Oběd, hygiena

13:00 - Odchod domů, odpolední klub


 • Platba

Služba péče o dítě v dětských skupinách je financována Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, s částečnou úhradou nákladů rodiči, a to ve výši aktuálního ceníku na webových stránkách www.andelska.cz, který je také přílohou smlouvy.
Úhradu za péči o dítě v DS (školkovné) jsou rodiče povinni zaplatit vždy do 20. dne předchozího měsíce převodem na bankovní účet č. 2100200623/2010. Bezhotovostní platbu školného je rodič povinen identifikovat tak, že jako zprávu pro příjemce uvede příjmení,  jméno dítěte a měsíc + rok na nějž školné hradí. V případě nepřítomnosti dítěte v dětské skupině se školné nevrací.

Podklady k zaplacení stravy obdrží rodič zpětně po skončení daného měsíce vypočítaných na základě reálně odchozených dnů. Pokud rodiče opakovaně nezaplatí školkovné nebo stravné, a nedohodnou si s odpovědnou osobou jiný termín úhrady, může odpovědná osoba rozhodnout o ukončení docházky do DS.
Vyúčtování příspěvku na kulturu je přibližně jednou za půl roku a vyúčtovává se dle reálně navštívených představení/akcí, které se z něho platí.

Pro přijetí do DS je též potřeba uhradit rezervační poplatek ve výši 10 000,-Kč a to do 5 dnů od podepsání smlouvy, nejpozději v den nástupu. Rezervační poplatek bude rodiči vrácen do jednoho (1) kalendářního měsíce následujícího po ukončení smlouvy.

 • Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Do DS se přijímají pouze zdravé děti, které nemohou být zdrojem infekce pro ostatní. Pokud pečující osoba zjistí v průběhu dne, že je dítě nemocné, informuje o tom ihned rodiče, kteří si dítě co nejdříve z DS vyzvednou. V případě nutnosti zajistí poskytnutí zdravotních služeb. Taktéž nemohou být děti předány s léky nebo nedoléčené. Za bezpečnost dětí v DS odpovídají po celou dobu práce s dětmi odpovědné osoby DS, a to od doby převzetí až do doby předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám. Nemůže-li rodič dítě do školy přivést nebo odvést, může tak učinit jiná rodiči pověřená osoba, která je zapsaná v evidenci dítěte. Děti nenosí do DS žádné šperky a cenné předměty. Za případnou ztrátu nelze poskytnout náhradu. Dále nenosí cukrovinky, žvýkačky, bonbony, ostré nebo tvrdé hračky (může si přinést plyšovou hračku).

 • Stravování

Oběd a svačiny zajišťuje provozovatel DS na základě ujednání mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte umístěného v DS. Zákonný zástupce dítěte může požádat o možnost dodávání individuální stravy svému dítěti. Obědy jsou dováženy společností Bionea, která splňuje nejpřísnější hygienické předpisy       ISO 9001 a HACCP (hledisko hygienických a výživových norem, které jsou kladeny na zařízení stravující děti MŠ a dětských skupin). 
Pro přípravu obědů a svačin je speciálně určená místnost (kuchyně), která není určena pro jiné zpracování jídla, pouze jen jako výdejna dodávané stravy. Cena oběda a svačin je vždy aktuálně uvedena v ceníku na webových stránkách www.andelska.cz.

Děti obědvají ve speciálně určené místnosti (jídelně) a podle možností věku se zapojují do úklidu nádobí. Dětem se podle věku vštěpují základní společenské a hygienické návyky během jídla. Jako svačinu děti obdrží vyváženou a pestrou stravu - např. ovoce, zeleninu, pečivo s pomazánkou nebo máslem, jogurt, apod.

 • Pitný režim

dětem je celý den k dispozici v zázemí DS voda, která je upravena precizním několikastupňovým filtračním zařízením, příp. čaj. Rodiče jsou povinni dítě vybavit netekoucí lahví, která je podepsaná, dítě si lahev odnáší denně domů a přináší následný den opět čistou.

 • Vybavení dětí

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly děti dobré vybavení, odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí školky prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby rodič doplňuje. Rodič dále dodává pleny a vlhčené hygienické ubrousky dítěti, které není odplenkované. Pečující osoba rodiče vyzve k doplnění, pokud zásoby docházejí.

 • Úklid

Úklid v prostorách se provádí 1x denně:

 • setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberce se čistí vysavačem;

 • vynesením všech odpadků;

 • umytím a dezinfekcí WC a umyvadel;

1 x týdně: omytím a dezinfekcí omyvatelných ploch a stěn hygienických zařízení
2 x ročně: umytím oken, včetně rámů a svítidel, celkovým úklidem všech prostor
1x za 3 týdny - výměna lůžkovin 

 • Práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich dítěte, a poskytovaných dat rodinou

 • kontaktovat ředitelku, či zakladatelku DS v pracovní době od 9:00 - 17:00 hodiny

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pečujícími osobami

 • vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajících se záležitostí vzdělávání dítěte

 • přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení výchovného programu dětské skupiny

 • po dohodě s učitelkou být výjimečně přítomni výchovným činnostem ve třídě

 • na informace, poradenskou pomoc

Povinnosti rodičů:

 • dodržovat vnitřní pravidla, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 • děti předávat i vyzvedávat osobně

 • při akutních stavech (horečce, zvracení, průjmu atd.) jsou rodiče povinni dostavit se pro své dítě neprodleně do 1 hodiny po telefonickém nebo jiném upozornění

 • pečující osoby se vždy musí dovolat na uvedené číslo

 • informovat písemně o veškerých změnách (např. změna bydliště, telefonů, pojišťovny, zaměstnání, atd.)

 • informovat pečující osoby o změně zdravotní způsobilosti dětí

 • přivádět děti zdravé, bez příznaku infekčních chorob (zvracení, silný kašel, rýma, průjem, vyrážka, zánět spojivek apod.)

 • řádně hradit poplatek za péči a stravné ve stanoveném termínu

 • respektovat pravidla chování a soužití, která v DS platí, sledovat informace uveřejněné ve školkové aplikaci Twigsee a nástěnkách


Minimální počty pečujících osob dle zákona o DS:

 • 1 osoba do 6 dětí včetně

 • 2 osoby od 7 do 12 dětí

V DS pracují pečující osoby na hlavní pracovní poměr. Dále je navázána spolupráce v rámci DPP/DPČ kvůli zastupování pečujících osob v době čerpání dovolené a nemocnosti. Všechny pečující osoby musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona o DS.

 • Závěrečná ustanovení

Vnitřní pravidla jsou závazná - pro poskytovatele, pro děti, pro rodiče jakožto zákonné zástupce dítěte, pečující osoby. Vnitřní pravidla jsou dostupná na webových stránkách www. andelska.cz. Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.