Plán výchovy a péče

Náš PVP se inspiruje Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), a naše priority tedy jsou: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 • Priority a cíle výchovného procesu:

Dle zákona č. 247/2014 Sb. je naší prioritou rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte.

Dle zákona o DS je poskytovatel povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen "plán výchovy a péče") se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Obsah plánu péče a výchovy

 • Rozvoj schopností dítěte

 • Rozvoj kulturních návyků dítěte

 • Rozvoj hygienických návyků dítěte

Náš tým v Andělské školce denně usiluje o vytvoření klidné a přátelské atmosféry plné pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně. V každodenních činnostech s dětmi důsledně dodržujeme řád a pravidla uvedená v denním režimu. Dětem nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi, které přispívají k harmonickému rozvoji jejich osobnosti a kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Vedeme děti k samostatnosti a klademe důraz na individuální přístup při výchově a uspokojování jejich potřeb. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči, kde klademe důraz na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost a respekt. Jsme inspirování myšlenkou lesních školek, montessori pedagogiky a respektující výchovy.

 • Podmínky výchovy a péče

Věcné podmínky – prostory jsou vybaveny tak, aby vyhovovaly pobytu dětí aktuálně zapsaných v DS. Prostory jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, hračkami a v blízkosti DS jsou dětská hřiště a Klánovický les.

 • Životospráva

Dbáme na zdravé a pestré stravování dětí, jídlo dovážíme a na místě vydáváme. Dbáme na správný pitný režim a respektujeme individuální potřeby dětí. Po vzoru lesních školek jsme s dětmi často venku.

 • Psychosociální podmínky

S dětmi využíváme respektujícího přístupu, snažíme se o vytvoření harmonického a vztahově zdravého prostředí pro všechny zúčastněné.

 • Organizace výchovy a péče

Skupiny dětí jsou věkově heterogenní, program a harmonogram dne se upravuje dle věku. DS vede ředitel a pracují v ní zaměstnankyně s plnou kvalifikací na práci v DS. Počty pečujících osob splňují zákonné požadavky.

Poskytovatel služby jakožto osoba odpovědná za zařízení DS zajišťuje veškerou administrativu spojenou s chodem DS. Dále je zajištěno zastupování pečujících osob v době čerpání dovolené a nemocnosti. Dále popis toho, co ještě pečující osoby vykonávají: pečující osoby kromě vlastní realizace plánu výchovy a péče zároveň vykonávají práci pomocného personálu (výdej jídla, mytí nádobí, zajištění praní prádla a přípravu lůžkovin, drobný úklid v mimořádných situacích během dne a po skončení dne zajišťují úklid, pokud dojde k výpadku úklidu od externího dodavatele).

Školní vzdělávací program výchovy a péče vychází z principů Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

Děti jsou rozvíjeny ve výchovných oblastech, které podporují rozvoj schopností dítěte, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 • Dítě a jeho tělo

 • Dítě a jeho psychika

 • Dítě a ten druhý

 • Dítě a společnost

 • Dítě a svět

U dětí rozvíjíme následující kompetence:

 • Kompetence k učení

 • Kompetence k řešení problémů

 • Kompetence komunikativní

 • Kompetence sociální a personální

 • Kompetence činnostní a občanské

Výchova a péče - rámcové cíle plánu

 • Harmonické rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Děti by se v kontextu věku měly naučit:

 • Fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, stavby z kostek, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály.

 • Sociálním a kulturním informacím prostřednictvím hraní her, četby a poslechu příběhů, hraním dramatických her.

 • Logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním, porovnáváním.

 • Vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu, prohlížením knih, vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků.

V dětech bychom rádi podporovali (dle věku a jejich aktuálních schopností):

 • Zdravý fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové dráhy v herně i ve volné přírodě.

 • Sociálně – emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péče o materiály, se kterými pracují.

 • Rozvoj sociální inteligence – vést děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování.

 • Rozvíjení řečových schopností – slovně vyjádřit myšlenku či přání, dokázat komunikovat s vrstevníky i dospělými, předcházet řečovým vadám.

 • Rozvoj samostatnosti – podporováním správných hygienických dovedností a návyků, udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování, učit se odpoutat od rodičů a obracet se o pomoc k učitelkám.

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je spontánní hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k zaměstnancům dětské skupiny. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věku dítěte a jeho individuálním potřebám.

Plán výchovy dětí se specifickými potřebami

K těmto dětem se přistupuje dle individuální potřeby. Seznam dětí a popis postupu je jako příloha tohoto dokumentu.

Oblasti výchovy

Výchovná činnost je prováděná nenásilnou hravou formou. Jednotlivé oblasti výchovy a péče jsou plánovány do tematických celků, které na sebe navazují a během celého roku se prolínají. Ve všech oblastech výchovy zohledňujeme především věk dítěte a jeho individuální potřeby.

 • Oblast biologická – dítě a jeho tělo

Podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti, učit sebeobslužným dovednostem a vést ke zdravým životním postojům a základním hygienickým návykům. Fixace správného držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, mít povědomí o těle, pojmenovat části těla, zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony.

 • Oblast psychologická – dítě a jeho psychika

Podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje také jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazii, sebepojetí, city a vůli.

V dětech podporujeme soustředění se na činnost a udržení pozornosti, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace.

 • Oblast interpersonální – dítě a ten druhý

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Navazovat kontakty, překonávat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat přátelství, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc.

 • Oblast sociálně kulturní – dítě a společnost

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje.

 • Oblast environmentální – dítě a svět

Založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dění v nejbližším okolí, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

Aktivity a činnosti

 • Hudební aktivity – rozvoj sluchového vnímání, osvojování rytmů a koordinace pohybu dle hudby, učení básní a písní, hra na rytmické hudební nástroje.

 • Pohybové aktivity – kultivace pohybu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti a zdravých pohybových návyků, rozvoj dovedností, probíhají denně a jsou zařazovány při spontánních hrách a při pobytu venku.

 • Výtvarné a rukodělné aktivity – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, získání výtvarných dovedností, pomocí výtvarného projevu si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti a dokázat vyjádřit prostřednictvím výtvarného projevu pocity a zážitky, učit se pracovat s různými materiály pomocí různých výtvarných technik.

 • Hrátky s knížkou – rozvoj komplexního pohledu na svět, osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd, rozvoj jazykových schopností a matematické představivosti.

 • Spontánní hry – probíhají zpravidla po příchodu dětí do školky a po odpolední svačině, prolínají se s řízenými činnostmi ve vyváženém poměru a se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 • Odpočinek a spánek – vychází z individuálních potřeb dětí, zařazuje se pravidelně po obědě a trvá nejméně hodinu a půl.

 • Otužování – pravidelné větrání prostor, kde se děti zdržují, zařazování dostatečného pobytu venku a kontrola vhodného oblečení dětí.

Veškeré činnosti jsou prováděny s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí, na harmonický rozvoj osobnosti a vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí a jejich věku s důrazem na začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu. Výchovné aktivity s dětmi probíhají zpravidla ve skupinách a podporují tak vzájemné sbližování a poznávání se a vedou k samostatnosti.

Roční tematický plán a vzdělávací obsah:

Září – "Vítáme vás ve školce"

– Témata a činnosti se budou věnovat novému prostředí, pravidlům a poznávání nových kamarádů, seznamovací hry, uvítací říkanky, básničky a písničky, bezpečný pohyb v novém prostředí, pohybové a sportovní hry, čas, režim dne, kalendář, dny v týdnu, kalendářní měsíce, roční období, moje záliby a co nás baví.

Říjen – "Barevný podzim"

– Budeme si všímat změn v přírodě a počasí v souvislosti se změnou ročních obdobích, znaky podzimu na poli, v zahradě a v lese, migrace ptáků, poznáváme barvy, míchání barev, geometrické tvary a tělesa, tradice Halloween a den v maskách, podzimní výtvarní projekt.

Listopad – "Péče o zdraví a moje tělo"

– Budujeme a upevňujeme v dětech správné hygienické návyky, otužování se a předcházení nemocem, správná životospráva, ovoce a zelenina, zdravá strava, výživová hodnota, potravinová pyramida, poznávání chutí, vaření, pečení, příprava jednoduchého jídla, znám své tělo a jeho části, lidské smysly, sv. Martin.

Prosinec – "Těšíme se na Ježíška"

– Vánoční zvyky a tradice, adventní čas, mikulášská besídka, tvoříme vánoční výzdoby, pečení cukroví, vánoční zpívání, hudba a hudební nástroje, pohádky a oblíbené pohádkové postavy, druhy divadla, naučíme se jak se v divadle chovat a co si do divadla obléknout.

Leden – "Paní zima"

– Vítáme nový rok, Tři králové, znaky zimy, co dělá v zimě příroda, zvířata a jak jim můžeme pomoci, zimní radovánky, hry a zimní sporty, zimní olympiáda, "pohádková zima" zakončená maškarním karnevalem, zimní výtvarní projekt.

Únor – "Objevujeme svět"

– Planeta Země, světadíly, moře a oceány, vesmír, počasí, koloběh vody, skupenství vody, čím cestujeme - dopravní prostředky a pravidla bezpečnosti, cesta kolem světa – lidské rasy, národy, jazyky, písmo, práce a povolání, proč lidé mají zaměstnání, co jednotlivé práce obnáší, základní složky IZS, Valentýn, Masopust.

Březen – "Jak se rodí jaro"

– Aktivity dětí budou směřovat k probouzející se přírodě, ekologii a ochraně životního prostředí, recyklace, léčivá síla přírody, poznáváme léčivé bylinky, stromy a keře, zmíníme jarní tradice a zvyky, březen – měsíc čtenářů, oblíbené knížky, návštěva místní knihovny, jarní výtvarní projekt.

Duben – "Za zvířátky"

– Poznávání různých druhů zvířat a jejich mláďat na dvorku, v lese, u vody, poznávání zvířat podle hlasů, životní cyklus zvířat, návštěva farmy a cizokrajná zvířata v ZOO, péče o zvířata, domácí mazlíčci, Velikonoce, pálení čarodějnic.

Květen – "Když všechno kvete"

– Maminka má svátek a téma naše rodina a příbuzní, rodinný strom a rodokmen, pomocníci na zahradě, pěstování vlastní zeleniny a bylinek, životní cyklus rostlin, hmyz a hmyzí hotel, ptáci, krmítka a budky.

Červen – "Léto je za dveřmi"

– Oslava dne dětí, slavíme den otců, ohlédnutí za celým školním rokem, letní radovánky u vody, letní sporty a letní olympiáda, co všechno si zabalit na dovolenou, na co se v létě těšíme a povídání o tom, kam kdo pojede na prázdniny, besídka pro rodiče, letní výtvarní projekt.

Červenec, Srpen – "Letní prázdniny"

– Prázdninový provoz plný výletů a poznávaní blízkého okolí.

Evaluační systém

Cílem evaluace je ověřování a zlepšování kvality všech činností v DS, včetně podmínek výchovy a péče. Pečující osoby hodnotí svou práci, tedy činnosti s dětmi, ale také zpracovávají sebehodnocení. Pečující osoby si vedou záznamy pokroků u každého dítěte, na základě kterých přizpůsobí svou další práci s dítětem.