"Vnímáme, že každý člověk se rodí se svými individuálními talenty, dary a úkoly. Snažíme se tento poklad postupně spolu objevovat a rozvíjet. Připraveným prostředím a s respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému hledání své osobní Cesty. Snažíme se rozvíjet sebedůvěru, důvěru v sebe a své schopnosti, důvěru ve správný chod věcí v životě a na světě.

Podporujeme chuť dětí se trvale učit a poznávat svět kolem sebe i v sobě. Roli pedagoga chápeme jako roli průvodce, který pomáhá najít cíle, doprovází na cestě a empaticky sdílí radost z jejího poznávání.

Děti a učitelé jsou u nás partneři, kteří jdou za společným cílem - učitel je průvodce, který pomáhá, podporuje a chrání bezpečné hranice. Respektujeme sebe, své okolí..."


Proč chodit právě k nám?

  • jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost
  • klidný, harmonický a respektující přístup je u nás na prvním místě
  • vysoká kvalita výuky a nadstandardní kvalifikace pedagogického týmu
  • individuální přístup ke každému žákovi je samozřejmostí (vyučujeme v malých skupinkách - třídy jen po 6 dětech na jednoho průvodce)
  • 100% spokojenost je jedním z našich základních cílů
  • výuka v rodinné vile se zahradou v těsné blízkosti Klánovického lesa
  • jsme profesionální tým, který bere práci ve školce jako své poslání
  • dlouholetá tradice výuky - školka s 15 letou historií
  • ročně máme desítky spokojených klientů

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Každý na svět přicházíme se svými jedinečnými dary, talenty a úkoly. Čím dříve nám je umožněno kráčet po své vlastní cestě, tím dříve máme možnost nechat svou duši rozkvést a stávat se dobrým a spokojeným člověkem.

LESNÍ ŠKOLKY A POBYT V PŘÍRODĚ

Souzníme s myšlenkou lesních školek a klademe velký důraz na pobyt našich dětí venku v přírodě. Často využíváme možnosti her na zahradě, v parku či pořádáme výlety do lesa.

POZITIVNÍ MOTIVACE

Věříme, že empatie, vřelost, vstřícný a pokorný přístup na straně učitele vytváří klidné prostředí, do kterého děti rádi chodí a které prospívá k vytvoření vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli, rodiči...

PRVKY MONTESSORI

Při výuce pracujeme s principy dle metody Montessori, využíváme heren vybavených pomůckami a hračkami pro tuto metodu.

BEZPEČÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, že nám svěřujete nejcennější poklady svého života. K bezpečí našich žáčků přistupujeme jako vědomý zahradník, který každodenní laskavou péčí podporuje růst poupátek na své zahradě.

EKOLOGIE A ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, vhodné prostředí jak v interiéru školky, tak v přírodě dbáme na zdravé stravování. 


Znaky dobré (efektivní) školy podle prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. (poradce ministryně školství, proděkana Univerzity Pardubice)

"Na základě mnoha pokusů domácích i zahraničních lze uvést jakési Desatero znaků kvalitní školy, které se objevují nejvíce a nejlépe také odrážejí potřebnou změnu pedagogické práce s dětmi a mládeží.

1. Nabízí vlastní programovou vizi (vzdělávací program s pestrou nabídkou školních i mimoškolních aktivit) směřující k získávání potřebných sociálních, rozumových, emočních a pohybových dovedností (hotové poznatky nejsou již cílem, ale prostředkem k získávání dovedností, které se tím žádoucím cílem stávají).

2. Rozvíjí příznivé klima školy tím, že podporuje prosazování pozitivních mezilidských vztahů mezi dětmi a dospělými a uvnitř obou skupin navzájem, že podporuje ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci.

3. Zaměstnanci jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dětem a plně respektují specifické rysy osobnosti dítěte, jeho nadání a handicapů v rámci norem slušného mezilidského chování a jednání.

4. Učitelé přemýšlí o své práci a nabízejí co možná nejefektivnější metody a formy práce podle věkových a specifických zvláštností jednotlivců a skupin dětí.

5. Ve škole funguje pozitivní motivace širokou nabídkou různých aktivit, které také vedou k osvojování a procvičování si řady sociálních a profesních dovedností.

6. Dobrá škola se snaží získávat doplňkové finanční a materiální zdroje a efektivně je využívat po dohodě se všemi aktéry vzdělávacích procesů ve prospěch dětí.

7. Dobrá škola disponuje vysoce odborně a lidsky kvalifikovanými učiteli a nepedagogickými zaměstnanci, motivovanými ke stálému zvyšování vlastní profesní i lidské kvalifikace a podporujícími efektivní formy sdílené spoluodpovědnosti za chod celé školy.
8.
Dobrá škola nemá důvod zatajovat a zamlčovat sociálně patologické, kriminální, kázeňské a disciplinární problémy, ale nabízí jejich odborné řešení, které je tím efektivnější, čím větší podpora vnějšího prostředí pro činnost školy existuje.

9. Dobrá škola je učící se dynamickou institucí, která se sama vyvíjí po stránce organizační a obsahové tak, aby odpovídala co možná nejvíce představě rodičů a dětí.


10. Dobrá škola k sobě přitahuje další aktivní a inspirující podniky, jednotlivce a organizace ze svého okolí a postupně se profiluje navenek jako efektivní komunitní centrum hodnotné kultury a vzdělanosti ve smyslu celoživotního vzdělávání.


Závěrem snad i zbytečné konstatování, že výše uvedené směřování a aktivity nemůže škola z převážné většiny vykonávat bez potřebné podpory rodičů, zřizovatelů a řady dobře fungujících podpůrných organizací.


Děti, rodiče a úředníci, pokud máte ve svém okolí školu, která naplňuje většinu výše uvedených znaků nebo k nim zřetelně směřuje, snažte se být jejími žáky a příznivci, protože větším darem do života je snad již jen pevné zdraví."


(zdroj: www.alternativniskoly.cz - definice Dobré školy)