Vnitřní pravidla Lesního klubu Andělská, z.s.

Kontaktní údaje

Lesní klub Andělská, z. s.
se sídlem: Čenovická 1085, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
: 10841342
č.ú: 2601891178 / 2010
zastoupený: Ing. arch. Ninou Hrdinovou, předsedkyní spolku 

Místo provozu: Čenovická 1085, Újezd nad Lesy
Bankovní účet: 2601891178 / 2010
Telefon: 728 060 615
Email: jana@andělská.cz

Provozní doba: 8:00 – 14:00
Odpovědná osoba: Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA.


Provoz lesního klubu Andělská:

Provozovatel neodpovídá za základní vzdělávání dítěte a není jeho garantem. LK Andělská (dále domškola) není akreditovanou základní školou a oficiálně funguje jako volnočasová aktivita. Rodiče podepsáním smlouvy s LK Andělská prohlašují, že je dítě přihlášeno k základnímu vzdělávání v režimu individuálního vzdělávání ve státní nebo soukromé registrované základní škole, která zajistí jeho pravidelné přezkoušení dle zákona.

Podmínky přijetí

 • Zápis 

Přijetí dítěte do LŠ Andělská - Děti přijímáme v průběhu roku do naplnění kapacity domškoly. Zápis probíhá na základě individuální konzultace a vyplnění přihlášky. O přijetí dítěte rozhodují průvodci a provozovatel. 

Přijetí dítěte do domškoly probíhá na základě uzavření smlouvy o poskytování základního vzdělávání a péči o dítě za předpokladu, že domškola disponuje volnou kapacitou, kterou je možné zjistit přímým kontaktem s LS Andělská - telefonát, email, kontaktní formulář na webu domškoly, či osobní návštěva.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu školního roku tj. od 1.9. do 30.6.

 • Evidence dítěte

Nejpozději při nástupu dítěte do domškoly předají rodiče průvodcům kartu dítěte, ve které jsou povinni pravdivě vyplnit všechny údaje. Rodiče nahlásí v domškole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) zákonných zástupců dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro potřeby domškoly a plnění jejích zákonných povinností.

 • Zázemí

Domškola má zázemí v jurtě na pozemku rodinného domu Čenovická 1085, Újezd nad Lesy. Rodiče svým podpisem smlouvy potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým zázemím, ochranným zázemím, prostorem pro výuku v LK Andělská, a souhlasí s péčí o dítě a vzděláváním v těchto podmínkách. 

 • Provoz

Provozní doba je od 8:00 hod do 14:00 hod. Děti obvykle přicházejí do domškoly mezi 8 - 9 hodinou, jinak po dohodě s průvodci. Domškola je otevřená celoročně s výjimkou státních svátků a předem stanovených prázdnin - letní prázdniny, Vánoce. Případné přerušení provozu oznamujeme emailem či přes komunikační aplikaci Twigsee. Po 14:00 hodině děti mohou přejít do odpoledního klubu pod záštitou MŠ Andělská, kde mohou zůstat do 17:00 hodin. Tato služba je placená zvlášť dle ceníku MŠ Andělská. 

 • Omlouvání dítěte

Docházka - Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 15:30 hod. předchozího pracovního dne pro získání náhrady (pokud není docházka 5 dní v týdnu, kde náhrady nejsou umožněny) přes aplikaci Twigsee. Pokud není možná omluva přes Twigsee z technických důvodů, je možné omluvit telefonicky, či přes email.

Strava - Omluva do 15:30 hod. předchozího pracovního dne platí i pro odhlášení stravy. Pokud rodič nezvládne odhlásit stravu včas, může si oběd na daný den vyzvednout v době vydávání obědů, tedy mezi 11:30 - 13:00 do vlastního jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.

 • Denní harmonogram 

8:00 - 9:00 - Příchod dětí 

9:00 - 9:30 - Přivítání, společný kruh

9:30 - 10:00 - Svačina, hygiena

10:00 - 12:00 - Dopolední výukový program 

12:00 - 12:30 - Oběd, hygiena

12:30 - 14:00 - Odpolední výukový program

 • Platba

Školné jsou rodiče povinni zaplatit vždy do 20. dne předchozího měsíce převodem na bankovní účet č. 2601891178/2010 . Bezhotovostní platbu školného je rodič povinen identifikovat tak, že jako zprávu pro příjemce uvede příjmení,  jméno dítěte a měsíc + rok na nějž školné hradí. V případě nepřítomnosti dítěte se školné nevrací.

Podklady k zaplacení stravy obdrží rodič zpětně po skončení daného měsíce vypočítaných na základě reálně odchozených dnů. Pokud rodiče opakovaně nezaplatí školkovné nebo stravné, a nedohodnou si s odpovědnou osobou jiný termín úhrady, může odpovědná osoba rozhodnout o ukončení docházky.
Vyúčtování příspěvku na kulturu je přibližně jednou za půl roku a vyúčtovává se dle reálně navštívených představení/akcí, které se z něho platí.

Pro přijetí do domškoly je též potřeba uhradit kauci ve výši 10 000,-Kč a to do 10 dnů od podepsání smlouvy, nejpozději v den nástupu. Rezervační poplatek bude rodiči vrácen do jednoho (1) kalendářního měsíce následujícího po řádném ukončení smlouvy.

 • Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Do domškoly se přijímají pouze zdravé děti, které nemohou být zdrojem infekce pro ostatní. Pokud průvodce zjistí v průběhu dne, že je dítě nemocné, informuje o tom ihned rodiče, kteří si dítě co nejdříve  vyzvednou. V případě nutnosti zajistí poskytnutí zdravotních služeb. Taktéž nemohou být děti předány s léky nebo nedoléčené. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu práce s dětmi průvodci, a to od doby převzetí až do doby konce vyučování.  Děti nenosí  žádné šperky a cenné předměty. Za případnou ztrátu nelze poskytnout náhradu. 

 • Stravování

Oběd a svačiny zajišťuje provozovatel na základě ujednání mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce dítěte může požádat o možnost dodávání individuální stravy svému dítěti. Obědy jsou dováženy společností Bionea, která splňuje nejpřísnější hygienické předpisy ISO 9001 a HACCP (hledisko hygienických a výživových norem, které jsou kladeny na zařízení stravující děti.
Pro přípravu obědů a svačin je speciálně určená místnost (kuchyně), která není určena pro jiné zpracování jídla, pouze jen jako výdejna dodávané stravy. Cena oběda a svačin je vždy aktuálně uvedena v ceníku na webových stránkách www.andelska.cz.

 • Pitný režim

dětem je celý den k dispozici v zázemí voda, která je upravena precizním několikastupňovým filtračním zařízením, příp. čaj. Rodiče jsou povinni dítě vybavit netekoucí lahví, která je podepsaná, dítě si lahev odnáší denně domů a přináší následný den opět čistou.

 • Vybavení dětí

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly děti dobré vybavení, odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí domškoly prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby rodič doplňuje.

 • Práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich dítěte, a poskytovaných dat rodinou

 • kontaktovat provozovatele, či průvodce v pracovní době od 9:00 - 17:00 hodiny

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem

 • vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajících se záležitostí vzdělávání dítěte

 • přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení vzdělávacího programu 

 • na informace, poradenskou pomoc

Povinnosti rodičů:

 • dodržovat vnitřní pravidla, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 • při akutních stavech (horečce, zvracení, průjmu atd.) jsou rodiče povinni dostavit se pro své dítě neprodleně do 1 hodiny po telefonickém nebo jiném upozornění

 • průvodci se vždy musí dovolat na uvedené číslo

 • informovat písemně o veškerých změnách (např. změna bydliště, telefonů, pojišťovny, zaměstnání, atd.)

 • informovat průvodce o změně zdravotní způsobilosti dětí

 • přivádět děti zdravé, bez příznaku infekčních chorob (zvracení, silný kašel, rýma, průjem, vyrážka, zánět spojivek apod.)

 • řádně hradit poplatek za péči a stravné ve stanoveném termínu

 • respektovat pravidla chování a soužití, která v domškole platí, sledovat informace uveřejněné v aplikaci Twigsee a nástěnkách

 • Závěrečná ustanovení

Vnitřní pravidla jsou závazná - pro poskytovatele, pro děti, pro rodiče jakožto zákonné zástupce dítěte a průvodce. Vnitřní pravidla jsou dostupná na webových stránkách www. andelska.cz. Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.